Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

8

Koninkrijk Holland cn zijn broeder Lodewijk Napoleon tot Koning benoemd, in de verwachting dat hij een willig werktuig zou zijn in zijne handen. Het tegendeel was waar.

Koning Lodewijk wenschte zelfstandig te regeeren, met het vaste voornemen het welzijn van zijn volk te behartigen. Dit was niet naar den zin van den almachtigen Keizer en hevige botsingen ontstonden tusschen de twee broeders, die als gevolg hadden dat Koning Lodewijk op 1 Juli 1810 afstand deed van de Regeering ten behoeve van zijn oudsten zoon Napoleon Lodewijk. Maar de Keizer keurde zijne beslissing niet goed en deelde op 13 Juli d.a.v. aan de vertegenwoordiging des volks kortweg mede dat Holland had opgehouden te bestaan en voortaan een deel iou uitmaken van het groote Fransche Keizerrijk.

Natuurlijk moest nu alles op Franschen leest worden geschoeid en om daartoe te komen werd het eene bevel na het andere uitgevaardigd en zoo ook een om van de onder zijn scepter staande gebieden, grensscheidingen van Departementen, Arrondissementen, Kantons en Gemeenten vast te stellen.

Toen men dit werk hier aanving stootte men al dadelijk op moeilijkheden. Tusschen het huizen-complex te Loosduinen, Eikenduinen en Poeldijk, bestond samenhoorigheid, innige gemeenschap, die totaal ontbrak met 's-Gravenhage aan de eene, Monster aan de andere zijde. Toch wilde Monster het gehucht Poeldijk niet missen en begon, zoodra er sprake van was, eene actie om het te behouden. Men wilde onderhandelen, maar van hooger hand was men afkeerig van nutteloos geschrijf, eindeloos geredeneer en bij Keizerlijk decreet werd kort en bondig besloten, dat met ingang van 21 October 1811, het gehucht Loosduinen met Eikenduinen en Poeldijk, inbegrepen Kwintsheul, eene zelfstandige gemeente Loosduinen zouden vormen, ingedeeld bij het Arrondissement Rotterdam, Kanton Naaldwijk.

Reeds eene maand later, op 29 November, werden op voorstel van den onder-preiset vaa Rotterdam, door G. J.

Sluiten