Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

11

Enkel de naam leeft nog voort van het „Huis Westkamp", vroeger „Westercamp" genoemd, dat zijn naam ontleende aan de landstreek waarin het was gelegen en dat reeds voorkomt in een brief van 1422. Het was weleer de lustplaats van 's lands advocaat Johan van Oldenbarneveld, ging over op zijn zoon Reinier, Heer van Groeneveld, en na diens dood op zijne weduwe, flnna Wijtsen, vrouwe van Brandwijk en Gijbeland, die het met haren tweeden echtgenoot, den bekenden dichter Jacob Westerbaen, bleef bewonen tot haar overlijden in 1648. Westerbaen schijnt toen nog eenigen tijd op „Westkamp" te hebben verbleven en wel totitfj tusschen de jaren 1649 en 1650 *ijn „Ockenburg" had aangelegd en derwaarts verhuisde. „Westkamp" verwisselde daarna meermalen van eigenaar en werd in 1760 gesloopt.

Slechts'weinige jaren terug kon men op twee oude arduinen poortzuilen den naam lezen van „Rusthoek". Het was een uitgestrekt landgoed, 75 hectaren groot, met heerenhuis, stallingen, boerderij, weilanden, moestuin, bosschen en duinen. De naam was bijzonder goed gekozen; ver van het straatgewoel, moet het in werkelijkheid een uitgelezen Rusthoek zijn geweest. Eigendom van de familie Gevers Deynoot, had Jonkheer Mr. Dirk Rudolph Gevers Deynoot, een der oprichters van de Hollandsche Maatschappij van Landbouw, er zich gevestigd en overleed aldaar op 3 flpril 1877. Deze buitenplaats is sedert verdeeld in verschillende warmoezierstuinen en er werden ook tal van nieuwe straten aangelegd.

flan den weg, bij den ingang der plaats, heeft genoemde Maatschappij een eenvoudig gedenkteeken opgericht uit erkentenis voor de vele diensten door Gevers Deynoot èn aan de Maatschappij èn aan den landbouw in het algemeen bewezen.

We zullen niet uitwijden over den verren staat van verwaarloozing waarin dit gedenkteeken lange jaren verkeerde en ons bepalen bij de mededeeling dat 's-Gravenhage er zich ten slotte over heeft ontfermd en eene plaats gegeven

Sluiten