Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HOOFDSTUK II.

Naamsoorsprong Eikenduinen. - Bijzonderheden over den toestand der plaats. - Oude Kapel. - Tot Parochiekerk verheven. - Bedevaartplaats. - Kapel weer hulpkerk.

Was dc zelfstandige Gemeente Loosduinen in 1816 nog slechts een vijftal jaren oud, de twee gedeelten, Eikenduinen en Loosduinen, waaruit ze samengesteld was, konden zich daarentegen beiden beroemen op een hoogen ouderdom.

Eikenduinen vindt men voor de eerstemaal vermeld als Hekenduinen in een schrijven van 20 September 1266, waarbij vrouwe Machteld, gemalin van Floris IV, Graaf van Holland, drie morgen land schenkte aan de Kapel is Eikenduinen, tot onderhoud van den Kapelaan, waaruit tevens blijkt dat deze plaats van ouderen datum is.

Allen die zich met de geschiedenis dezer buurt of gehucht onledig hielden, onderschrijven wat Mr. Jacob de Riemer, in zijne Beschrijving van 's-Graven-Hage, over het ontstaan van den naam zegt, dat hij „schynt afgekomen en ontleent te zyn aan de Eken of Eyken, die hier in de dunen eertyds groeiden; want dat deze gantsche noorder-streek van den Hage af tot voorby Loosduinen niet dan duin en wildernisse is geweest, kan uit menigvuldige authentieke stukken aangetoont worden; de boomen en wildernisse zyn met er tyd weggeraakt en de duinen voor een gedeelte afgezant, zoo dat men daar tans bequaume wei- en eenige koornlanden in plaatze ziet

Men vindt nog een sententie van den Hove van Holland m dato 5 Juli 1443 waar by die van Eikenduinen verklaart werden hunne landen te mogen verdelgen, zoo als zy meer dan hondert jaaren gedaan hadden, niet tegenstaande de

Sluiten