Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

34

trouw aan de afgelegde belofte en de voorschriften van haar godsdienst.

Tegenover het dreigende gevaar van een inval langs de zeezijde was de overheid intusschen niet werkeloos gebleven. Op 6 flpril 1571 werd de oude Ordonnantie tegen het verblijf van vreemdelingen opnieuw afgekondigd en daaronder waren thans ook begrepen de Nederlanders verbannen wegens deelneming aan de troebelen. Onder dezen was een zekere Claes Pens, van wien bekend was dat hij, met nog een „malefaicteur", in de duinstreek verbleef. Met 8 man trok de Substituut er op 4 Juli 's avonds 7 uur op uit, eerst naar het Haagsche Bosch, vervolgens naar Wassenaar, dan langs den duinzoom tot Loosduinen, om over Eikenduinen naar den Haag terug te keeren, waar hij om 3 uur afgemat aankwam. Al zijn zoeken en speuren in de woningen en hooibergen had geen resultaat opgeleverd. Pens en zijn lotgenoot waren waarschijnlijk tijdig gewaarschuwd en hadden kunnen ontsnappen. Zelfs de Katholieken, vol haat tegen het Spaansche bewind, sloten de oogen en gaven geen inlichtingen aan het Gerecht

Even weinig resultaat leverde een andere speurtocht op die enkele maanden later in het Westland werd gehouden. Een tweetal dienaars van den procureur-generaal, als schippers vermond, gingen den 24 October naar Naaldwijk, Wateringen, 's-Gravenzande, Monster en Loosduinen, „om te gaen verspyen eenen Adriaen Janszoon, eertyts by sententie van desen Hove ghebannen uyt den lande van Hollant, die ghesegt was aldaer somtyts te comen". Drie volle dagen werd er met onverdroten ijver gezocht, maar zonder eenig resultaat moesten de dienaars terugkeeren.

De Graaf van Bossu besloot toen tot andere maatregelen en beval op 9 Juli „van goede wacht by nachte ende daegen langs die stranden te houden tegens die geusen ende rebelJen, continuelike drie paerden langs die stranden souden ryden". De kosten hiervan, 93 karolusgulden per maand, moesten worden gedragen door Eikenduinen, Half-Loosduinen en Haag-Ambacht. Tegen dit onbillijk besluit kwam

Sluiten