Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

38

De Opperbevelhebber Franciseo de Valdez gebood op 2 Augustus 1574, nu ,,'t leeger van de Conincklyckc Majesteyt in den Hage gehouden werdt ende mitsdien de vlecke vol crycksvolck ende soetelaers es, soe te paerde als te voete, ende dat oick mede veele lanüuyden van de omleggende dorpen met hun beesten geweecken ende comen woonen zyn in den Hage, waerdeur den Hage soe seer beswaert ende belast werdt met vuylicheyt, messe ende stanck, dat gescapen en daerdeur noch grootter ende meerdere sterfte ondér 't crycksvolck ende den inwoonders te commen" al de landlieden van Wassenaar, Voorschoten, Voorburg, Rijswijk, Wateringen, Naaldwijk, Monster, Loosduinen, Eikenduinen en Haagambacht, uit elk dorp op 15 Augustus moeten zenden, drie wagens met paarden en voor eiken wagen twee leiders, om het vuil uit de straten van den Haag naar buiten te voeren.

Aan dit bevel schijnt niet voldaan te zijn, want gemachtigd door Valdez, richtte Baljuw, Schepenen, Burgemeesters en die van den Gerechte van den Haag, op 15 Augustus een dringend schrijven aan de Ambachtsbewaarders van Haag-Ambacht, Eikenduinen, Half-Loosduinen en Segbroek om „op mergen vroech de clocke van ses uren" voor het gekende doel, uit elke buurtschap, vier wagens met paarden en evenveel leiders naar den Haag te zenden „om die vuylnisse, leggende deur den Hage, te voyren buyten de scanssen". 5 pf

Sluiten