Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hoofdstuk vi.

De Katholieken in de verdrukking. — Moeilijke dagen. — In 1674 komt licht. — Geheime Gemeente te Eikenduinen. — Oprichting nieuwe Parochie. — Snelle uitbreiding. — Bloeiende toestand.

Met den zegepraal der Hervorming braken voor de trouw gebleven Katholieken moeilijke en gevaarvolle dagen aan. Het blaadje in hun levensboek was gekeerd; van vervolgers werden le vervolgden. De nieuwe leer die ze met alle geweld hadden willen onderdrukken, was vrije uitoefening verzekerd, de uitoefening in het openbaar van de oude leer was daarentegen ten strengste verboden en de minste „paepsche practyk" werd zwaar gestraft.

Geheel verlaten van geestelijke hulp zijn ze in die donkere dagen echter nooit geweest; op vele plaatsen was een vroegere herder achtergebleven, die men immer bereid vond, ondanks het waakzame oog der overheid, zijné hulp te verleenen waar die werd ingeroepen; daarenboven liepen zendelingen, in de vreemdsoortigste vermommingen, niettegenstaande het levensgevaar waaraan ze zich blootstelden, het platte land af, om op ongeregelde tijden hunne verdrukte schapen op te zoeken, hen te sterken en te steunen in het trouw blijven aan het oude geloof, hun den troost en de zegeningen van den godsdienst te brengen en gelaten eene beter toekomst af te wachten. Van de aanwezigheid der zendelingen werd soms gebruik gemaakt om de geloovigen door geheime boden te laten verwittigen zich te verzamelen in een afgelegen gebouw of schuur en werd dan op een schamel altaar het H. Misoffer opgedragen, de H. Sacramenten uitgereikt en een hartig woordje gesproken.

Sluiten