Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

60

Jaren duurde die toestand voort en eenige verbetering kwam er eerst in 1647, toen Franciscus Verburch tot pastoor van het Westland werd aangesteld, wiens arbeidsveld zich ook uitstrekte over een deel van Loosduinen. De verre afstand van de parochiekerk te Poeldijk was voor velen, vooral voor zieken en ouden, een onoverkomelijk bezwaar, maar alras bleek dat het oude geloof te Loosduinen nog in veler harten levendig was gebleven en nu men weer, zij het dan ook met groote moeilijkheden, die men zich echter gaarne getroostte, de verplichtingen van den godsdienst had kunnen waarnemen, ontstond het verlangen in eigen gemeente een bedehuis op te richten. De tijden waren nog niet gunstig om daar toestemming toe te verkrijgen en men besloot eene geheime gemeente op te richten. Er bestond te Eikenduinen, in de laan over de vaart tegenover de laan die naar het kerkhof voert, een heerenhuis, omgeven door eenige huisjes, bewoond door Katholieke gezinnen, welk complex een eenigszins kerkelijk uiterlijk had en daarom den naam had gekregen van „Klooster", welke tot nog toe voortleeft in den volksmond, en daar waagde men het omstreeks 1688 kerkelijke oefeningen te houden.

Geheel onbekend aan de overheid was dit niet, maar men sloot gewillig de oogen, misschien wel verblind door de rijke recognitie die hier, zooals overal elders het geval was, zal zijn betaald. Hoe is het anders aan te nemen dat men in 1690 zoo ver ging een eigen pastoor aan te stellen, die alle kerkelijke plechtigheden als doopen, trouwen, begraven, opentlijk dorst verrichten?

Als eerste pastoor trad op Pieter Snijders, „een Haarlemmer, volkomen bachelier in de Godskunde", die 3 Juni 1695 overleed. Zijn opvolger was Tlarnout van Winden, „Hagenaar en Leuvensen godgeleerde", 28 Februari 1701 overleden en opgevolgd door Joannes Block, die overging tot de Roomsen-Katholieken van de oud-Bisschoppelijke Clerecij, de verkondigers der leer van Jansenius, die vooral sedert Petrus Codde, in 1680 aangesteld tot Vicaris

Sluiten