Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HOOFDSTUK VII.

Tijdens de Hoeksche en Kabeljauwsche twisten. — De Patriottentijd. — Onder Fransen bewind. — Oranje boven.

Gedurende de 2e helft der XIYe en de geheele XVe eeuw werd Holland op de vreeselijkste wijze geteisterd door de Hoeksche en Kabeljauwsche twisten die, met lange tusschenpoozen van rust, telkens met ongekende wreedheid en vernielingszucht woedden.

Aanvankelijk een familietwist tusschen Margaretha, gemalin van Keizer Lodewijk van Beieren, zuster van den kinderloos overleden Graaf Willem IV, en haar zoon Graaf Willem Y, die beiden hunne aanhangers hadden, werd het later, in navolging van wat in andere landen plaats had, een strijd tusschen de regeerende geslachten en de gilden, met als eenig gunstig gevolg dat de heerschzuchtige adel verzwakt en den burgerstand gelegenheid werd gegeven zich te ontwikkelen, zeer ter bevordering van den bloei en de welvaart des lands.

Evenmin als de overige dorpen van Delfland is Loosduinen vrij gebleven van de bezoeken der met afwisselend succes strijdende partijen.

Dit moet o.a. het geval zijn geweest in of omstreeks 1362, want in gemeld jaar verklaarde Aalbrecht van Beieren zich beschermer van „den doester ende dat convente van Lausdune", waarvan de „goede luyden seer mishandelt sijn, dat wij nimmer meer gedoogen sulle, ende want yemant die den voorsz doester, den gesinde of anders goet, datter toebehoir, hier boven iet misdede als voorsz is, soe bevelen wy ende maken magtigh met desen openen brieven den Bailyu van Rynlant, die nu is of namaels wesen sal,

Sluiten