Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

67

den en verdeelden in twee vijandelijke kampen: de Patriotten en Oranjegezinden, ook te Loosduinen hun noodlottige invloed deden gevoelen.

In navolging van wat elders gebeurde werd hier al spoedig een Vrijcorps opgericht, waarover de macht van den Stadhouder zich niet uitstrekte en die een van de gezochte middelen moest worden om hem gaandeweg in zijne rechten te bekorten. Aangemoedigd door de Staten van Holland, die bekend hadden gemaakt dat oproerige gesprekken en bijeenkomsten, het dragen van Oranje, het roepen van „Oranje boven", verboden was, ja, die zoo kinderachtig waren aanstoot te nemen aan de woorden „Oranjewortels" en „prinsesseboonen", dachten de leden van de Vrijcorpsen zich alles veroorlooft en maakten het de burgers, niet tot hunne partij behoorende, lastig en moeilijk.

Dezen lieten zich echter niet afschrikken en aarzelden niet van hunne trouw aan het Oranjehuis te doen blijken. Op aansporing van Maclaine, Griffier van den Raad van Brabant, werden door Pieter Bal en Adr. van der Gaag, kastelein in „Het Waapen van den Prins van Orange", de voorbereidende maatregelen getroffen tot oprichting eener Oprechte vaderlandsche Sociëteit, die op 5 Mei 1787 tot stand kwam, onder leiding van Ant. van den Berg, Pieter Bal, Philip Schneider en Adr. van der Gaag.

Alras telde de Sociëteit een groot aantal leden, waarvan niet minder dan 113 hunne handteekening zetten onder het Request ter wederherstelling en beveiligng der oude en wettige Constitutie. Zeker was het aantal leden nog grooter geweest zonder de heftige tegenwerking van Hendrik de Zoete, de toenmalige Koster der Ned. Herv. Kerk en Schoolmeester der gemeente, die eene andere Vereeniging oprichtte, waarvan hij het eenige gereformeerde lid was en al de overigen Katholieken waren die, over het algemeen op de hand waren der patriotten, uit erkentenis voor de belangrijke rechten hun van die zijde geschonken.

Rumoerig ging het er thans te Loosduinen toe; oneenigheid heerschte algemeen, twisten en relletjes waren niet

Sluiten