Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vijand was opgetrokken, te 's-Gravenhage terug. 2e weigerden den strijd voort te zetten tegen vrienden en broeders, die, zooals ze zegden, met geen ander oogmerk waren gekomen dan om een verouderd regeeringsstelsel te doen verdwijnen, het volk te verheffen uit zijne vernedering en verdrukking en deelachtig te maken aan de weldaden die de Fransche Republiek aan allen beloofde.

Des namiddags volgden de Zwitsersche gardes en paardenvolk en voor het grootste gedeelte werd al dat volk te Loosduinen en Monster ingekwartierd.

Gedurende 18 jaar, al is het dan in den beginne niet officieel, was het land aan Frankrijk verbonden en deelden het wel en wee met het groote, machtige rijk.

Het ligt natuurlijk niet op onzen weg daar breedvoerig over uit te weiden. Slechts met een enkel woord zij verklaard, dat zonder te miskennen het goede in dit tijdsverloop tot stand gebracht, het in hoofdzaak waren jaren van veel kommer en ellende.

Hoeveel millioenen aan oorlogsschatting moest niet worden opgebracht; wat heeft het onderhoud der sansculotten niet een kapitaal verslonden; wat heeft de opvordering van eetwaren en allerlei voorwerpen, ten behoeve van de legers die in het veld stonden, niet gekost; zonder nog te spreken van al de onaangenaamheden daarbij ondervonden; welke uitgaven heeft de inkwartiering van de steeds doortrekkende troepen niet gevorderd; welke tranen zijn er niet gestort telkens als er manschappen moesten worden geleverd tot aanvulling der gesneuvelden; wat heeft de verzorging der gekwetsten niet geëischt; welke ellende werd niet veroorzaakt door de zoo zeer gehate conscriptie, die de beste krachten des lands opvorderde om het als vee naar de slachtbank te voeren?

Aan dit alles, en veel meer nog, hebben Eikenduinen en Loosduinen, evenals alle steden, dorpen, gehuchten en vlekken, rijkelijk hun aandeel betaald en ook al de ellende gedeeld die eene vreemde overheersching met zich brengt.

Toch kan ook hier gezegd worden: Elke medalje heeft

Sluiten