Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

77

tegen de „liberteiten gansch alleen van de instellinghe der retoryck kamers en meer bevorderlyck goeden sier en wijnsuiperye als de const". Men bespotte en beschimpte de bijeenkomsten in rijm en de Kamers die aan die feesten deelnamen werden uitgescholden voor „een hoop straethonden", „wijnmers", „leckerbuycken", „vyanden van const en edel spel".

Velen weidenkenden namen hun ontslag als lid der Kamers, waardoor deze in moeielijke financieele omstandigheden kwamen en in handen bleven der minst ontwikkelden en achtingswaardigen der plaats, die thans niets meer te ontzien hadden en steeds dieper en dieper in het moeras zonken.

De Gedeputeerden van de Zuid- en Noord-Hollandsche Synode rekenden het zich tot plicht op den meer dan ergerlijken toestand opnieuw de aandacht te vestigen der Staten van Holland en Westvriesland die, de gegrondheid der klachten inziende, op 18 Maart 1711 een Plakkaat afkondigden waarin we lezen: „alsoo Wy in ervaringe koomen, dat in verscheyde Quartieren deser Provincie op den dagh des Heeren, ende oock op de Bedestonden, veele ydelheeden en dertelheeden werden gepleeght, door het speelen van de soo genaamde Rethorykers, het omryden door de Straten, ende langhs de Weegen met Trommelen, Vaandelen, Sotskappen, ende diergelijcke, waar door veele uyt de Godsdienst werden gehouden, ende de ware Christelijcke Gemeente op het hooghste werd ontsticht ende geërgert. Soo ist, dat Wy daar inne willende voorsien, geinterdiceert ende verbooden hebben, gelijck Wy interdiceeren ende verbieden by deesen, het spelen van de zoogenaamde Rethoryckers, het omryden door de Straten, ende langhs de Weegen, met Trommelen, Vaandelen, Sotskappen, ende diergelijcke, op Sondagen, Bededagen ende Bedestonden op verbeurte van de Trommelen, Vaandelen, Wagen ende Paarden, en alle andere Instrumenten ende Kleederen tot het spelen van de soo genaamde Rethoryckers gehoorende, ende daarenbooven een boete van vyf

Sluiten