Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

90

beseft, dan waren misstanden als op Halfweg, welke ons en ons nageslacht veel hoofdbrekens kosten, voorkomen. Ook voor de bebouwde kom had Uw Raad, mijns inziens terecht, rooilijnen vastgesteld, welke goede maatregel na de verkiezingen van 1911 voor zooveel de engere kom van het dorp aangaat, werden te niet gedaan.

Een maatregel, welke ik eveneens niet mag verzwijgen, was het besluit van Uwen Raad van 1908 om in te voeren straatgewijze nummering. Daardoor werd een einde gemaakt aan den onmogelijken toestand, dat men vragende, waar Wijk B no. 196 te vinden was, een deel van het Politiecorps of andere ambtenaren in beweging moest brengen om daarachter te komen.

De Gemeente Loosduinen heeft ook een goeden naam verworven, vooral in de wereld der ambtenaren, door de vaststelling in 1907 eener verordening op de wedden der ambtenaren ter secretarie, die tot toen toe vrijwel rechteloos waren en zich moesten tevreden stellen met zeer sober loon. In 1902 toch waren die wedden voor len en 2en ambtenaar onderscheidenlijk ƒ 600.— en ƒ 350.—, in 1905 ƒ 700.— (bijzonder hoog omdat de ambtenaar 25 dienstjaren telde) en ƒ 500.-, in 1909 ƒ 800.- en ƒ 600.- per jaar en later allengs beter.

Over het electrisch bedrijf behoef ik thans niet veel meer te zeggen, daar U het historisch overzicht met het jaarverslag 1922 gewerd. Meen wil ik in herinnering brengen, dat dit bedrijf niet alleen is rondgekomen zonder steun van de Gemeente, maar zelfs in de laatste jaren erin slaagde, uitbreidingen uit de winst tot stand te brengen en toch behoorlijk af te schrijven en te reserveeren.

De Waterleiding kwam pas in 1910 tot stand.

Voor beide bedrijven deed het in 1911 gestichte gebouw goede diensten. Bovendien herbergt het de brandweer én arrestantenlokaal benevens de raderbrancard.

Beide bedrijven waren, zooals Gij weet, distributiebedrijven, d.w.z. de gemeente 's-Gravenhage leverde aan

Sluiten