Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HOOFDSTUK X.

Johannes van Meurs. — Jacobus Westerbaen. — Jan van Eyk. — Wilhelmus Imme.

Nog een woordje over de verdienstelijke mannen te Loosduinen geboren of die er hebben verbleven.

Groot is het lijstje niet, wel verheugend dat de eenige die hier het levenslicht aanschouwde, in de geleerde wereld zeer hoog staat aangeschreven.

JOHANNES VAN MEURS

die volgens het gebruik dier dagen zich noemde Meursius en onder dien naam door zijne geleerdheid eene wereldreputatie wist te veroveren, werd alhier in 1579 geboren.

Zijn vader, Jacob Cornelisz., eerste predikant der gemeente, leidde zijne eerste studiën. Vooral in het Latijn en Grieksch toonde hij van jongs af eene zoo buitengewone bedrevenheid, dat hij reeds op 12 jarigen leeftijd latijnsche redevoeringen opstelde, het volgende jaar grieksche verzen schreef, die verdienstelijk genoeg bleken om te worden gedrukt, en op 16 jaar een commentaar leverde op den duisteren Grfekschen schrijver Lycopbron. Eerst te 's-Gravenhage, daarna aan de Hoogeschool te Leiden, zette hij zijne studiën voort en daar de ouderlijke middelen ontoereikend waren om de kosten zijner opvoeding te bestrijden, verleenden de Staten van Holland hem „wegens de bekwaamheid en de goede hoop van denzelve" jarenlang financieelen steun.

Na schitterend volbrachte studiën, vooral in de geschiedenis en oudheden van Grieken en Latijnen, had Meursius zich volkomen weten in te werken, werd hij leermeester van de kinderen van 's lands beroemden advocaat, Johan

Sluiten