Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

IN HET ALGEMEEN

9

Zij had meer dan genoeg van den leiband, waaraan men haar zoo lang had laten loopen. Het leven openbaarde zich thans aan haar opnieuw in al zijn uitgestrekte en verschillende mogelijkheden en zij was begeerig haar groote erfenis te aanvaarden. In het bijzonder wilde zij niet meer in de wel voorziene kamers der traditie verblijven en als een schuchter kind bevreesd zijn iets anders te zeggen of te doen dan haar verteld was.

Zij werd zich een nieuwe begeerte bewust n.1. na te gaan, wat anderen over de dingen gezegd hadden en de dingen zelf te beschouwen. Bacon proclameerde terstond, dat de eerste voorwaarde voor vooruitgang daarin bestond, alle gezag op zijde te zetten en zich regelrecht tot de natuur te wenden. Hier vertoont zooals wij later zullen zien, zijn leer het volledig gebruik van den geest der Renaissance op intellectueel gebied.

Daardoor was de Renaissance niet alleen een wedergeboorte van de bedrijvigheid van den geest. Zij was eveneens een ingrijpende verandering in alle onderdeden van deze werkzaamheid. Een gelijke diepgaande verandering op moreel en godsdienstig gebied ging hiermede gepaard. De geest van den leek kwam geheel en al in opstand tegen priestergeest en priesteroverheersching en vooral tegen het ascetisme en de zorg voor het hiernamaals, die lang in de zedenleer van de Kerk op den voorgrond geschoven was. Een reactie begon in te treden tegen het oude, vernederende gezichtspunt ten opzichte van het menschelijk leven.

Sluiten