Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

IN HET ALGEMEEN T^

die zich bij den ingang der heilige plaatsen opeenhoopte, doodgedrukt. Hier en daar placht een leger van Flagellanten door de straten te loopen, wanneer een schare in plechtig stilzwijgen voor een opgeheven hostie neerknielde, terwijl zij hun naakte lichamen met de knoopen der touwen, die van bloed dropen geeselden, en zij op eentonige wijze steeds herhaalden : „Dies irae, dies irae," het einde der wereld is nabij. Zoo verrees de dageraad der ne eeuw in het krankzinnige Europa.

De menschheid ontwaakte, om te zien, dat de wolken zich niet gescheiden hadden om voor den hemelschen rechter plaats te maken, dat de graven zich niet geopend hadden, om de in haar schoot verborgen dooden aan het daglicht terug te geven ; zij voelde, dat de vaste bodem zich nog onder haar voeten bevond en dat zij daarop nog kon staan. Daarop betrad zij, m een geloofsovertuiging, welke door bwift zoo bewonderenswaardig bespot is,») de aarde weer, alsof zij met deze een nieuw verdrag gesloten had. De krachten, die geheel en al in buitengewone visioenen waren opgegaan, waren nu weer in staat zich met wereldsche aangelegenheden bezig te houden. °

Het is mogelijk, dat de beschrijving van Bartoli zoowel van het terrorisme der ne, als van den terugslag daarvan in de daaropvolgende eeuw overdreven is. Het staat ten minste vast, dat het begin der ne eeuw getuige was van een opleving van wereldlijke

CoiLStUionand Fa?UU),Na,5^Ve °f What P*88^ durin« «» General consternation .... Tuesday, Wednesday, Thursday. and Friday last,"

Sluiten