Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

14

DE RENAISSANCE

belangen en werkzaamheid. Deze werden later nog meer aangevuurd door de Kruistochten.

Terwijl deze hun ontstaan vonden in de vereeniging van godsdienst-fanatisme met de voorliet de voor gevechten en avonturen, leverden deze godsdienstoorlogen resultaten op, die de opwekkers tot deze tochten zich nooit hadden kunnen droomen.

Door de Westersche volken in aanraking te brengen met de verschillende geloofsovertuigingen en gebruiken van het Oosten, droegen zij er het hunne toe bij, de slagboomen, die het intellect scheidden, op te heffen en den bük van den mensch te verruimen. Opgevoed in de school van onwetendheid en onverdraagzaamheid, ging de Kruisvaarder naar het Heilige Land, in de overtuiging, dat de heiden een onmenschelijk wild wezen was. Tot zijn groote verbazing vond hij zich geplaatst tegenover een beschaving, die in vele opzichten hooger was dan de zijne, en vijanden, die zijns gelijken waren in moed, ridderlijke gevoelens en beschaving. Het contrast tusschen den heiden Saladin en de kardinalen van zijn eigen kerk was geschikt om den geloovigen indringer een onaangenamen schok te geven ; men verhaalt zelfs gevallen van Christenen, die zich tot het Mohammedanisme bekeerden. Het is verder opmerkelijk, dat de Tempeliers zwaar gestraft werden voor hun ketterij, die een gevolg was van hun bekende sympathie voor de denkbeelden der Saracenen.

De bekende geschiedenis van Boccaccio over de drie ringen, vermeldend den goddelijken oorsprong zoowel van het Mohammedanisme als van het Joden-

Sluiten