Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ig DE RENAISSANCE

Hier was dus de handel de onverzoenlijke vijand van het leenstelsel en alle invloeden hiervan.

De hoogere klassen in Italië verschilden zeer van die in de landen aan de andere zijde van de Alpen, zii waren handelsmenschen, in een voortdurend en nauw verkeer met de werkliedenbevolking der steden zij waren stadsmenschen, hun leven brachten zij meer door met behandeling van belangen der burgers dan die van het land en de ruwe sport.

Ten tijde dat de leenadel zijn tijd doorbracht m ziin duistere kasteelen, geen beschaving of zelfs comfort kende, verheugde de beschaafde klasse m Italië zich reeds in een huiselijk leven, dat veel voordeelen aanbood door welvoeglijkheid en gratie.

Deze omstandigheden oefenden een verschillenden invloed uit op de gewoonten. Rijkdom bracht ledigen tiid met zich mede, deze had weeldezucht ten gevolge en deze gaf op haar beurt ruime gelegenheid om dezen smaak te bevredigen. Rijke menschen begonnen een deel van hun tijd te besteden aan intellectueele en artistieke doeleinden. Hun voorliefde voor deze dingen werd nog meer aangevuurd door de bewondering van het pubhek en den wedijver van anderen, die zich in denzelfden toestand bevonden. Kortom, de frissche atmosfeer in deze kleine staten hun oneenigheden, die dikwijls met een bloedbad gepaard gingen en waarin de hartstochten hoog oplaaiden, htin hevige gevechten met andere steden, alks werkte er toe mede, hun leven krachtig, afwisselend en groot te maken, hun nieuwsgierigheid, energie en eerzucht te doen ontbranden, en in ieder man dat naar voren

Sluiten