Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

26

DE TIJD DER ONTDEKKINGEN

Christus, bij zijn tweede komst, zien, zooals voor speld is dat alle volkeren der wereld dit zullen doen? Zelfs in den tijd van Columbus werd de theorie hTkwestie door den Spaanschen theoloog Tostatus in een karakteristiek syllogisme verworpen. „De Apostelen hadden het bevel ontvangen de wereld dT te tïekken en het evangelie aan alle vofcerente verkondigen; zij gingen met naar een dergehjk vofc als de antipoden, daarom kan een dergehjk volk niet besW' Zoovéél over het antagonisme in theorie. Het had echter ook een praktische zijde. ;

De kettersche gezichtspunten over dit onderwerp waren gedeeltelijk verantwoordelijk voor de veroordeling van Peter van Abano, door de Inquisitie m

I3eregn toen in 1327 Cecco *^t?l T^vend verbrand werd, was zijn geloof in de tegen voeïerséén van de punten vanbeschuldigmg tegen hem

De groote onderzoekers stelden niet alleen eens en voo?al de tegenspraak aangaande den vorm der aarde op den voorgrond, maar beweerden ook, dat , rmen^chenrassen leefden in die plaatsen, waar de theologen volhielden, dat geen menschen bestaan ; konden rassen bovendien, niet te verklaren door, S^rie™ de verdeeling van de wereld tusschen^ de drie zonen van Noach. !

iTverfoeilijke ketterij van de ^^^^ charias' slechte en zondige meeningen hadden be- | wetiTdatzi\ waarheid bevatten en de ongerijmdheid ^^atiging der Kerk als ^^f^ rechter in zaken, die de wetenschap betroffen, wera^ in het juiste licht geplaatst.

Sluiten