Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

EN UITVINDINGEN

29

Hierop volgt dan de beschrijving, tot in kleine bijzonderheden, van zijn idealen staat. Deze was een aristocratische republiek, waarin geen particulier bezit bestond, noch eenige andere ongerijmdheden uit de Europeesche staats- en kerkelijke systemen • hier heerschte verdraagzaamheid op godsdienstig gebied m den hoogsten graad en de werkzaamheden in het dagelijksch leven berustten op een basis van zuiyer verstand. De praktische bedoeling van het boek, hetzij als satyre of programma opgevat behoeft ons met verder bezig te houden. Voor' ons

1 is alleen het feit van belang, dat dit boek, al is het dan in hooge mate beïnvloed door Plato's „Staat" in

1 het bijzonder een gevolg van den loop der idééën en gezichtspunten aangaande de menschheid, die door deze geografische ontdekkingen waren teweeggebracht. b

1 .dezeWde reden is een andere utopistische roman

die juist een honderd jaar later verscheen, Bacon's „Nieuw Atlantis", voor ons van belang.

Het boek behandelt de geschiedenis van een bemanning matrozen, die op de Stille Zuidzee schipbreuk leed en door een gelukkig toeval het onbekende eiland Ben Salem bereikte; hier vonden zij een ras, dat m beschaving het nog geenszins volmaakte Europa ver achter zich gelaten had. Bacon's verbeelding houdt zich hoofdzakelijk bezig met een schitterenden droom over den bestendigen vooruitgang van de wetenschap en de resultaten, die men kan bereiken door ze op het leven toe te passen j hierover zal ik nog in een later hoofdstuk moeten spreken. De

Sluiten