Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

EN UITVINDINGEN

de beschaving te maken. Alle mogelijke vragen kwaI men m zijn vruchtbaar brein op.

Is beschaving misschien ten slotte een abnormale groei en een ongelukkige afwijking van de oorspronkelijke en milde bedoeling der natuur? Hoeveel heeft de mensch bij zijn rijkdom, handel en beschaving gewonnen? Hoeveel aan den anderen kant door de opoffering van zijn oorspronkelijken eenvoud verloren?

Zulke gedachten vormden den grondslag van het utopisme der Renaissance en haar denkbeelden over de menschelijke volmaaktheid. Zoo ontstond tevensdit contrast tusschen den toestand van de natuur en dien van de beschaving, tusschen den primitieven mensch en het wangedrocht van een kunstmatig opgevoerde maatschappij ; deze zou later in de hand van Kousseau een zoo machtige factor in de ontwikkeling yan de revolutionnaire gedachte worden

Het duurde echter niet zoo heel lang, of de fantastische verhalen van More en Bacon en de overpeinzingen van Montaigne begonnen een meer praktischen vorm aan te nemen. Vooral door de drukkende tyrannie van traditie en conventie, een steeds toeneImend gevolg van het ongerijmde van den bestaanden Kerstand een steeds dringender vraag naar grootere |vrrjheid dreef menig onafhankelijken en avontuurpken geest over den Oceaan naar die nieuwe wereld waar zijn leven, nadat hij alle banden verbroken had' peens eenvoudiger en ruimer kon worden. De grooté fcmigratie naar het Westen, welke voor de geheele | wereld zeer gewichtige gevolgen met zich zou sleepen

Sluiten