Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

| EN UITVINDINGEN

jaar 1530 voltooid, werd het geschrift niet uitee| geven, dan nadat een dozijn jaren verloopen waren Copernicus vreesde klaarblijkelijk den storm, dien de uitgave van zijn geschrift zou verwekken, en verschoof deze van jaar tot jaar. Toen hij ten slotte, in 1542, het besluit genomen had het boek ter perse te zenden gmg het van een opdracht aan Paus Paulus III vergezeld Deze opdracht, welke waarschijnlijk door een vriend vervaardigd was, had een verdedigenden inhoud. Hij heeft juist nog zoo lang geleefd, dat hij l J?rl tXDemlaar van zijn boek, dat hem op zijn sterfbed gebracht werd, kon zien ■ niet lang genoeg echter, om van de vervulling van zijn vrees over het lot ervan getuige te kunnen zijn.

De Roomsche Kerk behandelde het weliswaar voor het oogenbhk met zeer opmerkelijke verdraagzaamheid, eerst m het jaar 1616 werd het op den Index geplaatst waarop het bleef tot 1757. De Protestant-

ilr ^e<i0ëen tr1°,kken sP°edig teSen het geschrift van lieer. Luther verklaarde, dat de schrijver hiervan een dwaas was; men kon zijn aanmatiging opmerken uit zijn lijnrechte tegenspraak met de leer der Heilige Schriften; en hij zou gaarne het burgerlijk gezlg hebben ingeroepen om de slechte leerstellingen van het geschrift te vernietigen.

Het conflict met de macht van Rome, dat Copernicus aldus had uitgelokt, was echter slechts uitgesteld en de kracht er van zou een eeuw later door zijn grooêmopvolger Galileo Galileï (1564-1642) o^ieut

Eenige van zijn wonderbare ontdekkingen waren

Sluiten