Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

3g DE TIJD DER ONTDEKKINGEN

reeds door de wachters van de orthodoxie met argwaan gadegeslagen; zijn vermetele en agressieve verdediging van de leer van Copernicus, waarin hij de waarheid ruimschoots door oorspronkelijk onderzoek had bewezen, haalde hem den banvloek van de Kerk op den hals. Galüeï stelde zich niet tevreden de heliocentrische theorie tegen de bewijzen van de theologen te handhaven. Hij had de vermetelheid, hun beweringen aan te vallen en zelfs het gezag van de Schrift in wetenschappelijke aangelegenheden te betwisten. Hierover werd hij, op aanstichten van de Donünicanen, naar Rome ontboden en hier werd hij er formeel van beschuldigd, dat bij de gevaarlijke leer als zou de zon een vaste plaats innemen en de aarde als planeet om haar draaien, verkondigde

Met gevangenschap bedreigd, voor het geval, dat bii weigerde zich te onderwerpen, beloofde hij dat hij in het vervolg dergelijke kettersche leerstellingen niet zou onderwijzen, noch zou verdedigen. Op dat punt ging de Inquisitie nog verder en nam maatregelen ten opzichte van het stelsel van Copernicus in het algemeen, door het te brandmerken alsj de valsche leer van Pythagoras, geheel en al m strijd met de Heilige Schrift, terwijl zij het boek van Copernicus zelf en het uittreksel van Kepler, van zijn theorie, verbood. ,

Zestién jaren ging daarna alles goed; Gahlei leefde zonder zijn tong te roeren en vreedzaam; hij genoot , zelfs de persoonüjke gunst van den Paus en van grootwaardigheidsbekleeders van de Kerk. Daarop schreef hij zijn gelofte niet meer indachtig, een dialoog en

Sluiten