Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

46 DE TIJD DER ONTDEKKINGEN EN UITVINDINGEN

er een bij de hand. Toen de Sorbonne zich tegenover Erasmus er over beklaagde, dat zijn Nieuw Testament de ketterij bevorderde, antwoordde die groote geleerde : „Gij hadt eerder moeten spreken, het is nu reeds in duizenden exemplaren over de geheele wereld verspreid." Gutenberg was, zooals Victor Hugo het uitdrukt, de voorlooper van Luther. Het was de drukpers, dien den Wittenbergschen twist in een Europeesche revolutie veranderde. Zij gaf vleugels aan de eigen gedachten van Luther, zij bevorderde de algemeene verbreiding van den Bijbel, terwijl zonder haar de Protestantsche beweging der 16e eeuw ontijdig zou gebleken zijn.

Dit zeer korte hoofdstuk over een zeer uitgebreid onderwerp zal aan zijn doel beantwoord hebben, als het zal mede geholpen hebben, het gewicht van de ontdekkingen en mtvindingen der Renaissance aan hem, die de intellectueele- en godsdienstgeschiedenis van dien tijd bestudeert, aan te toonen. Wij zijn thans gereed die wedergeboorte van de wereld der klassieke Oudheid, die men gewoonlijk de „Herleving der Wetenschap" noemt, aan een beschouwing te onderwerpen.

Sluiten