Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DER WETENSCHAP -j.

i moeten wij nog twee andere van een meer speciaal ka! rakter voegen. Door de geschiedenis, overlevering en | taal was Italië nog met het oude Rome verbonden zwakke herinneringen aan de Romeinsche beschaving [ waren, zooals Bryce heeft uitgedrukt, door twee machten, de Kerk en de wet, nog in het leven gehouden Het feit, dat het niet al te ver van Constantinopel lag, was eveneens een gewichtige factor. Toen in de laatste decaden van het bijna ineenstortend Oostersche Rijk, geleerden uit zijn hoofdstad wegvluchtten | wendden zij zich natuurhjkerwijs het eerst naar' Italië, om een veilige schuilplaats en een nieuwe woonstede te zoeken.

In Macaulay's welsprekende taal: „gedurende de duistere en rampzalige eeuwen, welke op den val van het Romeinsche Rijk volgden, had Italië in veel . grootere mate dan een ander gedeelte van Westelijk Europa de sporen van de oude beschaving bewaard De nacht, die zich over haar uitbreidde, was die van een zomernacht in de Poolstreken. De schemering begon zich reeds te vertoonen, voordat de laatste glans van den zonsondergang van den horizon was

weggevaagd.

II. De Herleving der Wetenschap in Italië

De nieUWe tüd hpo-in+ ma+ D„+ j_

xj • j. j ,, 2?— lcu<uwli "en „eersten der Humanisten.'' Terwijl hij bij ons voornamelijk door zijn Italiaansche gedichten bekend is, was hii m zijn eigen tijd door zijn geestdrift voor de klassieKen en zijn Latijnsche geschriften beroemd. Hij ves-

Sluiten