Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

52

DE HERLEVING

tigde zijn naam door zijn onvoltooid epos „Africa" en zijn levensbeschrijvingen van beroemde mannen uit de Oudheid, zijn werk „De Viris Illustribus." Om deze reden, meer nog dan om zijn Canzonieri, werd hij op Paaschzondag van het jaar 1341 op het Capitool in Rome gekroond tot „poeta laureatus," onder de toejuichingen van duizenden toeschouwers.

Hij bracht langen tijd aan verschillende Italiaansche hoven door en genoot de bescherming en vriendschap van Paus Clemens VI, Keizer Karei IV, Koning Robert van Napels, de Viscontis van Milaan en andere machtige heerschers. Ten slotte, het leven van de groote wereld moede, trok hij zich naar zijn landhuis te Vaucluse, bij Avignon, terug en van dit oogenblik wijdde hij zich met onvermoeiden ijver aan de studie der klassieken.

Van tijd tot tijd ondernam hij reizen door Italië, Frankrijk, Duitschland en Vlaanderen 5 overal, waar hij zich bevond, trachtte hij oude manuscripten te ontdekken. Op deze wijze was hij een voorlooper van de boeken-liefhebbers der volgende generatie. Hoewel hij vaak teleurgesteld werd, koesterde hij steeds de hoop, een of andere groote ontdekking te zullen doen, en wanneer zijn pogingen met succes bekroond werden (zoo vond hij bijvoorbeeld in Luik twee verloren gegane redevoeringen van Cicero en in Verona een verzameling van de brieven van denzelfden schrijver), was hij buiten zichzelf van vreugde.

Het opsporen van de verborgen schatten van het verleden werd een ware passie van hem en deze deed dikwijls alle andere overwegingen verstommen. Toen

Sluiten