Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DER WETENSCHAP

63

kweekte, uitging, verspreidde zich snel door Italië len vandaar door Duitschland. Dergelijke vereenigingen ontstonden in andere groote centra van het Huinanisme in Italië en bevorderden het werk van professoren en reizende leeraren bij het verspreiden van de nieuwe wetenschap in hooge mate.

Wij moeten thans van een nog veel gewichtiger onderdeel van de wederopleving der klassieken melding ■naken. Toen de groote belangstelling voor boeken in [opkomst was, waren de verzamelaars in hooge mate van het werk der afschrijvers afhankelijk en een groot aantal van deze heden kon men aldus bezighouden. Sommigen waren monniken, anderen schoolmeesters fen arme geleerden, die blij waren een kleinigheid aan hun toch al geringe inkomsten te kunnen toevoegen. Het meerendeel echter was schrijver van beroep, hun kopieerwerk was hun eenige bron van bestaan. Gepurende een tijd nu hielden de aanvragen van een niet al te omvangrijke boekenmarkt met het werk van een groot aantal menschen, dat goed en snel anoest verricht worden, gelijken tred. Het invoeren van de drukpers echter bracht in de Italiaansche beletterde wereld een totalen ommekeer teweeg. De vermeerdering der boeken nam op snelle wijze toe. Hierdoor werd het aantal lezers eveneens vermeerderd en het resultaat was, dat het humanisme zich nog meer verbreidde.

De beteekenis van de drukpers in de algemeene geschiedenis van de Renaissance is reeds besproken. Ik wil echter even uitweiden over het belangrijke feit, ■dat de nieuwe uitvinding bij conservatieve belijders

Sluiten