Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

68

DE HERLEVING

volste recht kon hij zich op zijn sterfbed er op beroemen, dat hij zijn vrijgevigheid bij den koop van boeken, het overschrijven van handschriften en het ondersteunen van geleerden getoond had. Zijn protectie ondervond voornamelijk een van de grootste philologen der Renaissance, Lorenzo Valla (1405— j 1457); deze maakte zich verdienstelijk door den grondslag voor een nauwkeurig wetenschappelijk sys- 1 teem te leggen, daar in dien tijd het enthousiasme | nog het voorzichtig beleid overschreed en de nauw- 1 keurigheid, door den vurigen ijver, wel eens te wen- I schen overliet.

Nicolaas stierf in 1455. De snelle groei van het j Epicurisme en de wereldschgezindheid aan het Pause- i lijk hof gedurende de halve eeuw, die hierop volgde, was voor de heidensche wetenschap buitengewoon | bevorderlijk, doch met het optreden van Giovanni | de'Medici, als Paus Leo den Tiende, werd de hoofdstad | van het Christendom formeel in de hoofdstad der 1 klassieke geleerdheid veranderd.

Hoewel hij, wat zijn gedrag betreft, boven de mo- j raai van de meesten van zijn omgeving stond, schoot j Leo toch opmerkelijk te kort in ernst des geestes en, met zijn politieke oogmerken, zijn belangstelling in j de kunst, zijn voorliefde voor schittering en vertoon, | geleek hij eerder op een groot heidensch vorst, dan op 1 den vertegenwoordiger van een kerk, wier konink-| rijk niet van deze aarde was. Het schijnt, dat zijnj eerzucht voornamelijk hierin bestond, de schittering 1 van het hof van zijn vader in Florence te herstellen^

Daar hij zelf voor de wetenschap enthousiast j

Sluiten