Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DER WETENSCHAP

73

meer leerstoelen in het Hebreeuwsch aan de universiteiten te vestigen.

De verkondiging van deze denkbeelden bracht hem in conflict met de Dominicanen en met den pauselijken inquisiteur te Keulen en in het algemeen met alle dompers in het geheele land. De strijd werd heftig gevoerd, Reuchlin werd wegens ketterij voor het kerkelijk hof te Mainz gedaagd; na zijn vrijspraak werd de zaak voor den inquisiteur te Rome gebracht en hier werd het vonnis gewijzigd, hoewel het geen practische gevolgen had.

Wat echter voor ons in deze geschiedenis het voornaamste is, bestaat hierin, dat, terwijl alle vijanden van verlichting en verdraagzaamheid tegen Reuchlin te wapen liepen, alle leiders der Duitsche nieuwe gedachte hem te hulp snelden. Zoo werd de zaak van het humanisme een goed stuk verder gebracht en, wat nog bijzonder gewichtig was : de aandacht richtte zich voornamelijk op Bijbelcritiek.

De scherpe Epistulae Obscurorum Virorum (Brieven van de Duistere Mannen), het werk van een half dozijn-schrijvers, van wie Crotus Rubeanus en Ulnch von Hutten de bekendste waren, toonen ons ■ duidelijk de richting, die de belangstelling der Duitschers had ingeslagen. Geschreven tegen de tegenstanders van Reuchlin, misschien zelfs door eenige tegenstanders zelf (en deze grap krijgt nog meer waarP^jnhjkheid, doordat er leden van de „domme partij", die de dingen ernstig opvatte, bij waren), hielklen deze brieven, met hun meedoogenlooze bespotting van hun schijnheiligheid en hun slecht Latijn

Sluiten