Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DER WETENSCHAP

83

daaraan verbonden school verdere gelegenheid had zijn liefde voor de klassieken te propageeren. Het verslag van datgene, wat Oxford en haar leerlingen aldus tot stand brachten, toont, dat zelfs gedurende de vijftiende eeuw de nieuwe geest aan het werk was, terwijl tegen het midden van die eeuw ook Cambridge teekenen van intellectueel leven begint te vertoonen. I Eerst tegen het einde dier eeuw begon Engeland [definitief aan de beweging der Renaissance deel te nemen.Vele factoren werkten er toe mede, dat de voor[ waarden, die noodig waren, om de belofte, door de 14e eeuw gegeven, in te lossen, vervuld werden. De vrede in het land en de orde werden hersteld, de macht van het leenstelsel was vernietigd, de handel en de industrie herstelden zich spoedig, de welvaart keerde terug; al deze feiten brachten een vermeerdering van vrijen tijd mede en die besparing van i energie, die de menschen meer in staat stelde hun tijd aan intellectueele doeleinden te wijden.

In den hierop volgenden tijd van het Engelsch humanisme neemt Oxford weer de leiding en de klassieke wetenschap begint met drie vrienden uit Oxford ; Linacre, Grocyn en Latimer.

Thomas Linacre (1460—1524) was een leerling Ivan Selling, te Canterbury, vanhier ging hij naar Oxford, en men vermoedt, dat hij zijn Grieksche studies onder een reizend Grieksch geleerde, Cornelio |Vitelli, voortgezet heeft. Deze schijnt daar reeds m 1475 over Grieksche onderwerpen college gegeven te hebben. In 1486 vergezelde hij Selling op een gezantschapsreis van Hendrik VII naar den Paus;

Sluiten