Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

84 DE HERLEVING

terwijl hij zich in Italië bevond, volgde hij de colleges van Politianus en genoot tevens het voorrecht, dat men j hem toestond de particuliere lessen van dien geleerde, j aan de zoons van Lorenzo de' Medici gegeven, bij te j wonen. Hij bezocht eveneens verschillende wetenschappelijke centra en werd in Venetië lid van de Academie I van Aldo. In Padua behaalde hij zijn graad in de medicijnen en begon na zijn terugkeer in Engeland de geneeskundige practijk uit te oefenen. Een tijdlang gaf hij colleges in het Grieksch te Oxford en zijn geheele leven toonde hij die groote belangstelling en die veelzijdigheid, die den man van de Renaissance 1 •kenmerkt.

In wetenschap stelde hij echter het meeste belang 1 en in dienst van deze voelde hij zich het meest tot de 1 klassieken aangetrokken; zoo vertaalde hij b.v. j Galenus en droeg dit werk op aan Leo, ter herinne-1 ring, zooals hij zelf aangaf, aan hun gemeenschap- 1 pelijke studies in hun jeugd. Langen tijd was hij hofarts en stichtte het Koninklijk College van Genees-1 heeren ; op lateren leeftijd nam hij zijn toevlucht tot de Kerk.

Wilham, Grocyn, die, zooals wij zagen, eveneens een leerling van Vitelli te Oxford was, legde zijn lecto-| raat in de godgeleerdheid in 1488 neer en begaf zich! naar Florence; hier studeerde hij onder Politianusl en Chalcondylas. Hij bleef twee jaar in Italië en werd,| evenals Linacre, een vriend van Aldo. Nadat hij een : cursus Grieksch had onderwezen te Oxford, werd hij Master van AU Hollows College bij Maidstone. Hij j en Linacre hadden Erasmus, More en Colet onder 1

1

Sluiten