Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DER WETENSCHAP

85

hun hoorders te Oxford. Terwijl hij niet gewoon was zijn verplichtingen tegenover anderen te overdrijven, bekende Erasmus toch, dat hij van het onderwijs van Grocyn veel voordeel getrokken had. De bewering van denzelfden geleerde, dat hij in Engeland gedurende zijn bezoek zulk een grondige en nauwkeurige wetenschap had aangetroffen, dat hij thans geen groot verlangen meer naar Italië had, behalve naar datgene, wat daar te zien is, is een bewijs voor den vooruitgang, die zelfs in Engeland in de studie der klassieken had plaats gevonden.

Hoewel van William Latimer weinig bekend is (zijn voornaam wordt ook als Thomas opgegeven), moeten wij toch melding van hem maken, omdat hij een groot vriend van Linacre en Grocyn was en hij hun bij het grondvesten van de wetenschap in Engeland bijstond. Hij studeerde eveneens in Italië, en gaf evenzoo in Oxford onderwijs. Hij genoot als geleerde een goede reputatie, maar hij schreef niet veel, waarom Erasmus hem vergeleek bij een vrek, die zijn goud opspaart.

Onder de leerlingen van Linacre en Grocyn is John Golet (1467?—1515) in de algemeene geschiedenis van zijn tijd van meer belang dan eenig ander. Voornaimelijk is hij van gewicht, omdat hij in Engeland de schakel tusschen de Renaissance en de Hervorming, ftusschen den geest van het humanisme en de herleving van den godsdienst, vormt. Na een verblijf van zeven jaar te Oxford vertrok hij naar het vasteland, |om zijn studies voor de Kerk te voltooien, terwijl zijn fcoofd reeds vol was van Plato, Plotinus en Paulus.

Sluiten