Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DER WETENSCHAP

93

logie en scholastiek, en hierin, evenals in zijn voorI hefde voor tournooien en de jacht, overtrof hij zijn omgevnig. Tezelfder tijd echter was hij geneigd naar het humanisme, hij was dol op vreemdelingen vooral op Italianen, en zij, die hij om zich verzamelde, vuurden hem nog meer tot den geest der I Italiaansche klassieken aan. Een werkelijke voorliefde voor de wetenschap begon zich onder de hoogere I standen m Engeland te openbaren. Wij zien dit verI schijnsel bij hoogstaande mannen als Wyatt en Surrey, en nog sterker bij vrouwen als Lady Jane Grey en Prinses Elizabeth. De eerste las Latijn, Fransch I Italiaansch, Grieksch en Hebreeuwsch.

Ascham verhaalt, dat hij haar op zekeren dag in 1550, toen zij nog slechts zestien jaar was, verdiept [vond in de lectuur van Plato, in den origineelen [tekst, terwijl de rest van de tamüie op jacht was. [Dezelfde schrijver is onze voornaamste bron voor de buitengewone ontwikkeling van Prinses Elizabeth. j „Ik was haar leermeester in het Latijn en Grieksch gedurende twee jaar. Zij was nog maar zestien jaar' [toen zij reeds Fransch en Italiaansch even vloeiend [als haar moedertaal sprak. Zij spreekt vloeiend Lapjn, zij heeft dikwijls met mij in het Grieksch geconverseerd en vrij vlot". Deze voorliefde voor de wetenschap betoonde zij eveneens op lateren leeftijd en toen zij koningin geworden was, gaf dit aan haar hof een eigenaardigen tint. Van de Universiteiten en de aristocratie verspreidden de nieuwe wetenschap tenide cultuur zich over het Engelsche volk. De hoogefecholen bevorderden natuurlijk het aanzien van het

Sluiten