Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

94

DE HERLEVING

intellect in hooge mate, maar de verbreiding onder het volk werd voornamelijk door de vertalers in de hand gewerkt j deze legden de schatten van de Grieksche, Latijnsche en Italiaansche literatuur voor hen, voor wie de oorspronkelijke tekst een gesloten boek vormde, bloot. De tijd van de Renaissance was een tijdvak van vertalingen.

Aldus zijn wij het punt genaderd, waarop de geschiedenis van de herleving der letteren in de algemeene geschiedenis van de literatuur der Engelsche Renaissance opgaat.

VI. Resultaten der herleving van de wetenschap in het algemeen

Met deze korte historische schets voor ons moeten wij thans de gevolgen van de herleving der wetenschappen trachten op te sommen.

Haar grootste gewicht moet men zoeken in haar; waarde als quotiënt bij de algeheele verandering van den intellectueelen en geestelijken toestand van dien tijd. Nadruk moeten wij hier leggen op één punt, waarop wij in het begin van dit hoofdstuk reeds gewezen hebben, dat n.1. de ontdekking van de heidensche literatuur ten gevolge had, dat de sluimerende geest van de oudheid ontwaakt was en een; levende kracht in de moderne wereld werd. Het] woord humanisme is op zichzelf al voldoende, dej beteekenis hiervan te doen uitkomen. In de klassiekd literatuur lazen menschen, die nog door de overj leveringen van de Middeleeuwen gebonden warenj

Sluiten