Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

r DE HERLEVING

96

aan Verder was de aard van critiek, die een gevolg ■ van de studie der klassieken was, een doodsvijand van de aanmatiging van de Kerk en van dat dictatorschap, dat gedurende eeuwen den geest van Europa verlamd had. De herleving der wetenschap was dus niet de geringste kracht, die tot de vrijheid van gedachte medewerkte.

Voor het oogenblik is het voldoende, op deze meerdere symptomen van de wedergeboorte van de heidensche oudheid, in verband met hun invloed op den groei van de persoonlijkheid en den geest van de kritiek, te wijzen. Op deze beide zaken zuilen wij terug moeten komen, indien wij de literatuur van de Renaissance gaan bespreken.

Wii moeten thans aan den anderen kant den invloed van het Neo-Classicisme aan een beschouwing

^eTkeTmerkend verschil tusschen de Rena^sance in Italië en die ten Noorden van de Alpen, ts reeds beroken In Italië was de groote beweging der i?ePeeuw wetenschappelijk en aesthetisch, zij heeft zSi bewogen op het gebied der beschaving en der tosten In Mtschland en Nederland was de beweging in de 16e eeuw praktisch en godsdienstig vaTaard en zij spande zich in voor een zedehjke en sociale hervorming. In Franknjk voor een dee 1 en ook in Engeland in hooge mate, werd het Neo ctskisme'door de krachten van een 8°*d»*H herleving bestuurd en gecontroleerd en deze twee beweeinlen hepen parallel. Het contrast is het duij ^Sulschen Itaüë en Duitschland. Ik heb reeds ,

Sluiten