Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE HERLEVING

98

verklaren? Ik stel deze hier, omdat het noodzakelijk is de werkelijke betrekkingen tusschen het humanisme en de algemeen heerschende verdorvenheid te

^Men heeft te vaak aangenomen, dat dit verhoudingen van oorzaak en gevolg waren, dat het enthousiasme voor alles, wat Grieksch en Romeinsch w*T ten gevolge van de wederopleving der klieken een 'neTgL tot het neo-paganisme met zich medebracM, Sengdat dit op zijn beurt voor de ontaarding van het Italiaansche leven aansprakelijk was. Dit is echter een bekrompen en onvolledige voorstelling. EVn ondSzoek toont duidehjk aan dat er op geen eSel tijdstip een noodzakehjk verband tusschen de v^sS toewijding voor de klassieken en ~ liteit of zelfs scepticisme bestond. Petrarca was geen neoVmganist, maar een orthodox kerkelijk man en ?evensgvTeen buitengewoon vrome natuur. Guarmo da Verona en Vetterino da Feltre vereenigden ChnsSiikheTmet hun classicisme, en indien mannen als en Pto della Mirandola al los ir1 de leer ware*iJ vonden zij in Plato, Socrates en Plutarchus een

.%:te« oorzaken van de corruptie in Italië waren de sociale verwarring, welke op de voortrende oorlogen volgde, het beleid dat hiervan een gevolg was, de meedoogen loozestrijd om het bestaan, de chaos, die een onj

var! naar hoogwaardigheidsbekleeders onteerden.

Sluiten