Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DER WETENSCHAP

99

Hoewel men het enthousiasme voor de klassieken S niet voor het paganisme, dat in het Italië van die

dagen het hoofd opstak, ten volle verantwoordelijk [kan stellen, kan men het niet geheel en al ervan

vrijspreken.

Bij het bijzondere temperament der Italianen j werkte de alles met zich meesleepende Hef de voor [cultuur en schoonheid zonder twijfel er toe mede, moreele onverschilligheid te scheppen, terwijl dé reactie der klassieken tegen het ascetisme en de dog[matiek de neiging tot uitgelatenheid in gedrag en [karakter verhaastte. Begeerig zich van de rechten van de menschelijke natuur, met al haar krachten ten hartstochten, te verzekeren tegen de neerdrukkende geloofsbelijdenis van het verleden, was de liefhebber der heidensche literatuur van tijd tot tijd geneigd, zijn evangelie der bevrijding een weinig te luide af te kondigen en men kan niet ontkennen, Hat er zich in die literatuur veel bevond, wat hem tot uitspatting verlokte.

De aandrang tot iedere beweging moet men, tot bp zekere hoogte, voor al haar consequenties aansprakelijk stellen j de impuls dus van de klassieken paarom niet alleen voor het invidualisme en de verwereldlijking van het Italië der Middeleeuwen, maar eveneens voor het schaamteloos egoïsme, waartoe bet individualisme leidde, en die lust tot zuiver majterieele voldoening, die een gevolg van de verwereldijking was. Deze zienswijze kan men bestrijden. Doch in elk geval, indien het humanisme op positieve wijze weinig heeft gedaan, om dat moreele ver-

Sluiten