Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

IV. DE WEDERGEBOORTE IN DEN GODSDIENST. DE HERVORMING

I. De Voorboden van de Hervorming

HET is onjuist te meenen, dat de Hervorming j een reactie tegen de Renaissance was, hoewel al vroeg een conflict tusschen beide uitbrak, j Samen uit denzelfden weerzin tegen de dogmatiek j en armoede van geest in het verleden ontstaan en beide door de zucht naar bevrijding en individuaüteit bezield, kan men haar meer beschouwen als den geestelijken en moreelen kant van de groote, veelomvattende beweging, waarin de intellectueele zijde: voornamelijk met de herleving van de klassieke Oudheid verbonden is. Het nauwe verband, dat tusscnende Hervorming en het humanisme bestaat, zal, alj naar gelang wij verder gaan, steeds duidehjker wor-j den. Voordat wij echter in details treden, moeten] wij ons onderwerp in een breeder verband beschou-|

wen. i c.

De groote revolutie in de eerste helft van de iöe eeuw had de Roomsche Kerk reeds lang te voreri op politieke, nationale en evenzeer op moreele gron-;

Sluiten