Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

IN DEN GODSDIENST IXt

zijn onderricht geboeid, heten hun heidensche studies in den steek en richtten zich tot godsdienstige onderwerpen.

Nog merkwaardiger was de indruk, dien hij op de massa uitoefende. Voor het oogenblik baanden de vlammen van de wederopleving zich ongehinderd een weg. De roep zich te bekeeren weerklonk door de weelderige groote wereld van het Florence der Medici. Gedurende het carnaval wejrd een reusachtige brandstapel op de piazza opgericht en speelkaarten, dobbelsteenen, kostbare schilderijen, liefdesgedichten, rijke costumes, juweelen, alles werd tot een groote hekatombe opgestapeld.

Rome kon niet langer de aanvallen tegen de Kerk verdragen, toen deze door zulke demonstraties ondersteund werden. Alexander VI, die zelf direct was aangevallen, trachtte den gevaarlijken demagoog tot stilzwijgen te brengen en hem om te koopen door het aanbieden van een kardinaalshoed. Savonarola antwoordde, dat de eenige roode hoed, dien hij ooit zou aannemen, de roode hoed der martelaren zou zijn. Dit was in 1495. In dat jaar schijnt er een verandering m den geest van zijn onderneming gekomen te zijn. De gistmg, welke zijn prediking teweeggebracht had, begon op hem terug te slaan, hij werd daardoor meegesleept en verloor zijn evenwicht; hij zag apocalyptische visioenen, werd wild in zijn doen en laten en kwam in zijn redevoeringen in een toestand van waanzin. Ongelukkigerwijze werd hij in een maalstroom van pubheke zaken betrokken en dit verhaastte zijn val. Nog gaven echte geestdrift en en-

Sluiten