Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE WEDERGEBOORTE j

in iederen vorm, en de partij van Luther was zeer 1 fanatiek Hij geloofde in redehjk verstand en beschaving en de partij van Luther gaf er de voorkeur 1 aan een beroep op emotie en hartstocht te doen. I Hij 'spande zich in, gematigdheid naar beide zijden I te prediken, maar ongelukkigerwijze was men m die ; tijden van opwinding voor zijn beroep doof.

Zijn houding tegenover de algemeene geschilpunten kan men welhcht opmaken uit eenige uitlatingen, betreffende de vereering van rehquieën in zijn „Modus | Orandi Deum". („De wijze om God te vereeren", 1*23) Hij spreekt daar over de linnen lompen en de schoenen van Thomas Becket, die hij in Canterbury gezien had. De meeste van zijn metgezellen I vielen voor deze rehquieën op de knieën. „Dit alles , | schrijft hij, „scheen mij en Johan Colet, die bij mijl was een onwaardig schouwspel. Ik dacht, dat dit iets'was dat wij moesten laten bestaan, totdat er een gunstige gelegenheid zou komen, om het zonder opschudding op zij te zetten".

Deze woorden zijn zeer teekenend voor Erasmus I aard Ongelukkigerwijze echter schijnt hij nooit begrepen te hebben, dat het onmogelijk is, zonder opschudding dompige plaatsen, waarin een groot kwaad! woekert te zuiveren. Indien er hervormingswerk gedaan moet worden, moet dat gebeuren door mannen,! die evenmin bevreesd zijn voor opschudding, alsl voor eigen behoud.

Goethe wien de houding van den grooten apostel der cultuur natuurlijk zeer sympatiek was, betreurde! het dat de taak, de lotgevallen van de hervormingl

Sluiten