Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

142

DE WEDERGEBOORTE

buiten de muren bij de Elster Poort. Dit gebeurde 10 December 1520.

Er waren voorheen wel Pauseüjke Bullen verbrand, doch alleen door krachtige koningen, die legerscharen achter zich hadden. Door deze stoutmoedige daad daagde een eenvoudig monnik den Paus uit, het ergste te doen wat hij kon.

In April van het volgende jaar werd Luther opgeroepen om te Worms voor den eersten Rijksdag van den pas gekozen Keizer Karei V te verschijnen.

Zijn vijanden jubelden luid, zijn vrienden werden met angst vervuld; hij zelf wist heel goed, dat zijn leven op het spel stond. Met een heldhaftigheid, die heel Duitschland deed sidderen, gaf hij aan den oproep gehoor.

„Huss werd verbrand, maar niet de waarheid met hem", was het antwoord aan iemand, die hem voor het gevaar waarschuwde.

Terwijl hij alleen voor Keizer, Keurvorsten en bisschoppen voor den Rijksdag staat, is hij een van de grootste figuren in de geschiedenis.

Men trachtte hem te dwingen, alles te herroepen. Hij antwoordde, dat hij niets van dat, wat hij geschreven had, kon terugnemen, omdat hij door de Schrift en door de rede overtuigd was, dat hij gelijk had. Door de Pauselijke partii werd nog een flauwe poging

gewaagd hem op den brandstapel te brengen, terwijl men zich op het precedent met Huss beriep. Daarop werd op verraderlijke wijze een edict tegen hem uitgevaardigd, maar de vriendelijke Keurvorst stond voor zijn veiligheid in, door hem met geweld weg te voeren en hem in bewaring te houden.

Sluiten