Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

IN DEN GODSDIENST

143

Zijn Duitsche vertaling van het Nieuwe Testament ■was in deze twaalf maanden van zijn gedwongen gevangenschap zijn voornaamste bezigheid. Geheel ■Duitschland was thans in een toestand van godsdienstige en sociale beroering, de opstand van den vrijen ■ adel, de Boeren-oorlog en de verbreiding van den geest van fanatisme onder de massa, berokkenden de Kerk en den Staat groote gevaren, t Luther is ten onrechte beticht van liet verwekken van onlusten, die een natuurlijk gevolg waren van den ■mrustigen tijd. Met zijn eigen pogingen, om dezen »teeds aangroeienden staat van wetteloosheid te stuiten, moet men, hoe men ook over zijn houding en politiek moge denken, indien men zijn werk als hervormer becritiseert, zeer zeker rekening houden Niettegenstaande zijn werk voor herstel der goede lorde, waren zulke onlusten, als de Boerenoorlog een nadeel voor de beweging van Luther; zij verbraken de eenheid hiervan, zij belemmerden den vooruitgang van het nationakteitsgevoel, dat hij had trachten te bevorderen.

i In het jaar, dat het einde van den grooten volksopstand en het uitbreken van een openüjke vijandschap tusschen hem en Erasmus aanschouwde deed |uther een gewichtigen stap, door Katharina van iSora, een non, die onder den invloed van zijn leer ■aar gelofte van kuischheid had verloochend, te huwen. Zijn huwelijksleven was bijzonder gelukkig ■daar het was hem niet geoorloofd zijn werkzaamheden als schrijver en organisator te onderbreken, ^anaf dezen tijd echter was de geschiedenis van zijn

Sluiten