Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

148

DE WEDERGEBOORTE

snel over Zwitserland en zelfs over Zuid-Duitschland. I Zijn groote verschillen met Luther op verschillende I punten der leer, voornamelijk over het sacrament en 1 het Avondmaal, gaven tot geschillen in de Hervormde I Kerk aanleiding, welke noodlottig zouden blijken voor I de hoop op vereeniging.

Een weinig later sloten de Woudkantons, die zich 1 hardnekkig aan de Roomsche Kerk vastklampten, een verbond tegen de andere kantons, die het Pro-| testantisme omhelsd hadden. Een burgeroorlog wasl het gevolg hiervan en in een van de slagen leden dei troepen van Zwingli de nederlaag. j

Daarna volgden in Zwitserland, evenals m Duitsch-i land op de beweging, die in den grond nationaall van karakter was, binnenlandsche twisten. Het lossel verband van den Zwitserschen Bond was voor ditl gevolg grootendeels aansprakelijk.

Spoedig na den dood van Zwingli werd Zwitserj land onder leiding van een Fransch refugié, Jeari Calviin het centrum van een andere hervormmgsj beweging. Een studie van het Grieksche Nieuwë Testament had Calvijn tot het Protestantisme bel keerd, Vervolging noopte hem uit Frankrijk te vluchj ten en in Zwitserland een toevlucht te zoeken. 1 In 1536 vervaardigde hij te Bazel zijn bekende Institutio religionis Christianae", waarin hij de principes van zijn geloof regelde - de theologie yad Augustinus in haar uiterste consequenties — en dal vanaf dien tijd altijd onder zijn naam bekend is gebleven Als man van buitengewone inteUectueele gave« maar tevens bekrompen en onverdraagzaam, han«

Sluiten