Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

150

DE WEDERGEBOORTE

Men zegt, dat meer dan een rnillioen Franschen bij deze oneenigheden omgekomen zijn.

In 1572 werd door de duivelsche Catharina de' Medici, in den Bartholomeusnacht, getracht de Hugenoten uit te roeien. Om deze ontzettende misdaad te vieren, werden de klokken te Rome geluid, een speciaal „Te Deum" werd in de St. Pieterskerk gehouden en de Paus liet een medaille slaan en een Jubeljaar uitroepen.

Het bloedbad was echter even nutteloos als duivelsch. Hoewel de zaak der Hugenoten voor het oogenblik verlamd was, herleefde zij spoedig weer.

Eerst door het Edict van Nantes, in 1598 door Hendrik IV afgekondigd, werd de vrede ten slotte weer bevestigd. Door dit Edict werd vrijdom van godsdienstige overtuiging toegestaan en de Fransche hervorming behaalde dus ten slotte de overwinning. Deze bepaling was echter slechts tijdelijk. Door de herroeping van het Edict van Nantes in 1685 door Lodewijk XIV, werd het Protestantisme in Frankrijk vernietigd.

Geheel anders was echter de loop van zaken m Engeland. Daar heerschten toestanden, die aan de hervormingsbeweging een even groot succes verzekerden, als waarmede de beweging van Luther bekroond was.

De geschiedenis der Engelsche Hervorming begint in de 14e eeuw, toen er zich wijd en zijd teekenenj van ontevredenheid met de Roomsche Kerk op politieke, intellectueele en moreele gronden vertoonden. Zelfs'een vreedzaam dichter als Gower was veront-j

Sluiten