Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

152

DE WEDERGEBOORTE

Terwijl hij op den Bijbel steunde, de Wet van den Heer, zooals hij dezen noemde, begon hij stoutweg te vragen, in hoeverre de bestaande stand van zaken met zijn leer overeenstemde. Hij verklaarde de Schrift in de collegezaal en van den katheder; hij zond reizende predikers, zijn „arme priesters", het land in, om zijn leeretellingen heinde en ver te verbreiden.

Terwijl hij tot nog toe zijn verhandelingen in het Latijn geschreven had, gebruikte hij thans het Engelsch, opdat zijn gedachten meer tot het lagere volk zouden doordringen, en met behulp van zijn leerlingen vervaardigde hij een Engelsche vertaling van den Bijbel, de eerste vertaling in eenige landstaal.

In het bijzonder verkondigde hij het wezenlijk en persoonlijk karakter van den waren godsdienst in tegenstelling tot den vormendienst van den tijd en hij legde den nadruk op een opvatting van de Kerk als een organisatie van alle geloovigen, en op de goddelijke genade, die voor allen, zonder tusschenkomst van eenige kracht van menschen, vrijstond ; deze opvattingen waren voorloopers van de voornaamste stellingen van de Duitsche Hervorming.

De volgelingen van Wycliff, de Lollards, zooak zij vanaf ongeveer het midden van de 14e eeuw genoemd worden, gingen spoedig nog verder dan hun meester en zetten hun oppositie voort door een petitie bij het parlement; deze betrof het wereldlijk bezit der Kerk, het ceübaat der geestelijken, de verandering van brood en wijn in het lichaam van Christus, de gebeden voor de dooden, de pelgrimstochten, de beeldenvereering en de biecht. Zij beweerden verder,

Sluiten