Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Te. DE WEDERGEBOORTE

den geest der Renaissance, als oplosser van de ideeën der Middeleeuwen, zien; hoewel de Hervormers vrijuit spraken over de moreele misbruiken, die de Kerk binnengedrongen waren, en het bijgeloof, dat de duideüjke leer van het Evangehe verstikte, verlangden zij nooit een breuk met de Kerk.

Toen berichten over de crisis in Duitschland Engeland bereikten, werd More terstond beangst en vanaf dat oogenblik schaarde hij zich aan de zi]de van hen, die den ouden toestand wilden doen voortduren, en tegenover de revolutionnaire kracht, die Luther in het werk had gesteld.

Wij moeten, om te verklaren, hoe de beweging in Engeland ten slotte tot scheiding leidde, naar de samenwerking van politieke toestanden verwijzen.

De breuk, in Engeland, met Rome was een noodzakelijk gevólg van dat nationahteitsgevoel, waarvan wij zagen, dat het ook elders tegen de heerschappij I van den Paus in verzet kwam. Gelet op den toestand waarin Engeland verkeerde, kon haar bestuur niet lang de voortdurende tusschenkomst van den Paus in binnenlandsche aangelegenheden verdragen en j evenmin zijn voortdurende aanslagen op de schatkist I van den Staat. j _ j

Engelsche belangen, Engelsche eigendommen, Engelsche vrijheden werden alle door de aanspraken van èen Italiaansch vorst op het spel gezet — enj in dezen tijd was de Paus weinig meer dan een Italiaansch vorst - om een recht van jurisdictie in Engelsche aangelegenheden te kunnen uitoefenen.

De opstand van Engeland tegen Rome was voor een

Sluiten