Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

IN DEN GODSDIENST

155

I groot deel een verzet tegen overheersching van buiten.

Vanuit dit gezichtspunt moeten wij de krachtige I woorden opvatten, waarmede Koning Jan, in Shake|speare's drama, het recht van eenig „Italiaansch I vorst" op „schatting of heffing van tienden" in zijn I gebied van de hand wijst en voor zich het recht opI eischt; zijn land „als opperheer en zónder hulp van Ieenige menschelijke hand te besturen". *)

De onmiddellijke oorzaak van de breuk tusschen | de Engelsche Kerk en den Heiligen Stoel was de

twist van Hendrik VIII met Clemens VII over zijn

scheiding van Catharina van Arragon. I Dit was echter slechts de onnuddellrjke oorzaak, jln werkelijkheid bracht deze twist krachten, die ■reeds aanwezig waren, tot uiting en verhaastte de ■crisis, die in elk geval toch niet lang tegengehouden pad kunnen worden.

I Het is op deze plaats niet noodzakelijk de geschieKenis van de Hervorming in Engeland, vanaf dit fcunt, tot aan haar voltooiing onder Elizabeth, onder ■vier regeering het getij van het nationalisme het fcoogst was, te volgen. Wij moeten er echter hier wel [pp wijzen, dat, ofschoon het actieve werk van kerkelijke en doctrinaire hervorming door mannen van ■ematigden aard, die zooveel mogelijk de Engelsche jraditie op godsdienstig gebied in stand trachtten te bouden, uitgevoerd werd, de radicale invloed zich al ■poedig deed gevoelen. Bijna vanaf het begin was dus de weg voor de verbreiding van het Puritanisme |n afscheiding van de Anglikaansche Kerk gebaand.

!) King John, III, 1,

Sluiten