Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

V. DE WEDERGEBOORTE IN WETENSCHAP EN FILOSOFIE

I. De Wetenschap gedurende de Middeleeuwen

IN ons eerste hoofdstuk is uiteengezet, dat de intellectueele onvruchtbaarheid der Middeleeuwen voor een groot deel aan het doode gewicht van het Kerkelijk gezag en de scheiding van den mensch van de natuur te wijten was; als gevolg hiervan noodzaakte men den geest, binnen de nauwe, afgebakende grenzen ivan het voorgeschreven dogma te arbeiden en het I materiaal voor zijn beschouwingen in metaphysische I principes, eerder dan in objectieve realiteit, te zoeken.

De Renaissance in wetenschap en filosofie begon [met het opeischen van het recht voor vrij onderzoek en de hereeniging van de theorie met de wereld van |het concrete feit.

De lange overheersching der theologie had den •bijna volkomen stilstand der wetenschap ten gevolge tgehad. Alle wetenschap was aan de Kerk ondergeschikt gemaakt en de bestudeering der natuur was ;! alleen toegestaan onder de voorwaarde, dat men niets

Sluiten