Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

i66

DE WEDERGEBOORTE IN

tooverheksen; men meende toch, dat deze hun buitengewone en verreikende duivebche krachten door on middellij ken handel met den duivel zelf verkregen.

Men moet niet vergeten, dat Raleigh en Francis Bacon sterk aan tooverkracht en aan het bezeten zijn door den duivel geloofden. De Engelsche Elizabeth- en oudste Stuart-drama's zijn vol toespelingen op dit onderwerp en dit bewijst, hoe sterk deze meening bij het volk heerschte.

Wij zullen ons thans een oogenblik met het lot van Roger Bacon bezighouden, omdat dit kan helpen, ons een voorstelling te geven van de houding, die men tegenover hen aannam, die zich aan wetenschappelijke doeleinden wijdden. Bacon was natuurlijk een man van zijn tijd en nam, zonder verzet, veel van het kinderlijk bijgeloof van dien tijd aan. Weinig mannen zijn hun tijd, wanneer dan ook, zoover vooruit geweest, als deze monnik-filosoof van de dertiende eeuw. Zijn verrichtingen schijnen verbazingwekkend te zijn geweest. Nog verwonderlijker echter was in dien tijd van een alles overheerschende scholastiek zijn heldere opvatting over de ware methode, om de kennis van de natuur te verkrijgen.

Toen het gerucht over zijn werkzaamheid zich verspreidde, werd dit door de groote massa verdraaid, mooier gemaakt en met tooverkracht in verband gebracht, en op deze wijze ontstonden wonderlijke verhalen over doorschijnend kristal en koperen hoofden, die de gave van profetie bezaten. Aan zijn medemonniken, die jaloersch op hem en tegelijk bevreesd voor hem waren, werd aldus een gereede aanleiding

Sluiten