Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ï^O DE WEDERGEBOORTE IN

onderzoek zijn dus, van uit ons standpunt bekeken, van meer gewicht dan de onderwerpen, die zij behandelden.

Men denke er tevens wel aan, dat men den denker der Scholastiek zelfs niet toestond naar de waarde van deze onderwerpen te vragen, omdat hij niet vrij was zijn gedachten den vrijen loop te laten, zonder met de richting of het resultaat rekening te houden. Deze beide waren hem reeds te voren voorgeschreven. Hij moest tot eiken prijs een bepaald doel bereiken, alleen de weg was hem opengelaten en alle wegen moesten naar Rome leiden. De filosofie bestond hier alleen uit de dogma's, die de Kerk allen menschen opgelegd had en waarbij geen hooger beroep openstond, aannemelijk te maken door de logica.

Moderne critici hebben zeer gemakkelijk gelegenheid gevonden, de spitsvondigheden en de listigheden der Scholastiek en hare fantastische beschouwingen over allerlei soort beuzelarijen, belachelijk te maken.

Reusachtige, intellectueele kracht gebruikte men totvhet oplossen van ijdele en belachelijke vragen, zooals b.v. „Kan God twee heuvels maken, zonder een daartusschen liggende vallei ?" „Kan God ooit meer weten, dan Hij weet, dat Hij weet?" „Kan God een stok van twee el lang maken, die geen twee einden heeft ?" „Kunnen twee engelen op een zelfden tijd dezelfde ruimte innemen ?" „Wat gebeurt er, als een muis de Heilige Hostie opeet ?"

Het wekt inderdaad verbazing, dat dergelijke

Sluiten