Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

WETENSCHAP EN FILOSOFIE

175

| geschiedenis der Renaissance boven alle uit, die van Francis Bacon.

Hoewel men niet het werk uit het oog mag verI hezen, dat anderen vóór hem gedaan hadden, of in Idien zelfden tijd deden, kan men Bacon toch als [ pionier en als iemand, die de aandacht trok, beschou! wen. Meer dan eenig ander denker vertegenwoordigt [hij den overgang van de Middeleeuwen naar de nieuIwere gedachte. Hij bevorderde voornamelijk het overbrengen van de filosofische gedachte uit de barre ; woestijnen van theologische en metaphysische beschouwing naar het vruchtbare veld der physische werkehjkheid. Hem komt voornamelijk de eer toe, dat hij het bestaande stelsel omver heeft geworpen, ^en in zijn plaats de deductieve methode heeft gesteld. In de leerstellingen, welke hij over den band van den [mensch met de natuur en de middelen om de waarheid |te vinden, heeft verkondigd, vinden wij het culminatiepunt van de geheele beweging der Renaissance van haar zuiver inteüectueelen kant.

Bacon legde zijn opvatting over het karakter en het doel van alle ware wetenschap neer in zijn onvolItoöiden, utopistischen roman, waarover wij reeds gesproken hebben, „Nieuw Atlantis". „Dit verhaal", schreef zijn huiskapelaan en uitgever Rawley in zijn aanbeveling voor de Engelsche vertaling, „verzon mijn heer, met het doel, daarin een model of beschrijping te geven van een universiteit, die ingesteld zou inoefen worden, om de natuur en de verrichtingen van proote, wonderbare werken, ten dienste der menschen, bit te leggen, genaamd „Het huis van Salomo" of

Sluiten